skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (opdracht)overeenkomst van of tussen Carhost zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72570849, hierna te noemen “Carhost”, en een opdrachtgever waarop Carhost deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (Camperhost, Carvanhost), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Carhost, voor de uitvoering waarvan door Carhost derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in te stemmen op een later met de opdrachtgever overeengekomen overeenkomst.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Carhost behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Artikel 2 – inhoud en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanbiedingen, prijsopgave of offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod.
 2. De aanbieding van Carhost wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever is voorts slechts geldig als deze door Carhost is bevestigd. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele kosten die zijn gemoeid met de opdracht.
 4. Carhost vermeldt alle prijzen van haar dienstverlening op de website www.carhost.nl. (www.camperhost.nl, www.caravanhost.nl) . Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend. Carhost heeft te allen tijde de bevoegdheid om de prijs te wijzigen. Bij een prijsstijging na het tot stand komen van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen 10 dagen te ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
 5. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carhost worden gecorrigeerd.

Artikel 3 – dienstverlening

 1. Carhorst zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Carhost de diensten uitvoert, alsmede de juiste en tijdig verstrekte informatie van opdrachtgever, zijn leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst wordt uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.
 3. Bij de uitvoering van de diensten is Carhost niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Carhost, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 4. Carhost is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. De uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een geplande Occasionkeuring. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de opdracht wordt vertraagd of gewijzigd doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Carhost of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, sprake is van vertraging, heeft Carhost recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 4 – occassionkeuring

 1. De keuring is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de algehele technische en optische toestand van een voertuig op het moment van de keuring. De keuring wordt volgens een vast keuringsprotocol uitgevoerd.
 2. Bij het vervaardigen van dit protocol is rekening gehouden met de behoeften van de opdrachtgever, de mogelijkheden van de techniek, de tijd en de kosten welke hiermee gemoeid zijn. In verband hiermee worden onderdelen, afdekkingen, bekledingsdelen, stoelen en banken niet gedemonteerd of aan sterkteproeven onderworpen.
 3. De voertuigen worden voor zover mogelijk visueel geïnspecteerd en op werking gecontroleerd met de technische hulpmiddelen welke Carhost daarvoor beschikbaar heeft.
 4. Het keuren van een voertuig is een vaststelling van de technische toestand op een bepaald moment, naar leeftijd en kilometerstand van het voertuig, voor zover deze technische toestand kan worden vastgesteld aan de hand van het keuringsprotocol. Carhost kan, ongeacht de inhoud van het keuringsrapport, niet instaan voor een blijvend goede werking van (onderdelen van) het voertuig na de keuring.
 5. De geconstateerde gebreken en onvolkomenheden kunnen, zonder verdere diagnose, niet worden omgezet in een reparatieadvies.
 6. De occassionkeuring bestaat in beginsel uit de volgende onderdelen, te weten:

– Controle NAP (Nationale Auto Pas)

Bij een controle van de Nationale Auto Pas wordt aangegeven of de kilometerstand logisch is. Deze gegevens zijn uitsluitend bekend bij het RDW. Bij gebruikte geïmporteerde voertuigen beschikt Carhost niet over relevante informatie inzake de kilometerstand. Ook heeft Carhost niet de mogelijkheid om de sleutel en handzenders uit te lezen.

– Elektronica

Elektronica wordt beoordeeld op werking. Ten aanzien van elektronische delen kan nimmer een inschatting worden gegeven wanneer deze zou ophouden met werken, dan wel verminderd zou gaan werken. Radio’s worden eveneens enkel getest op werking. Carhost aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid op de werking van elektronica welke niet in het rapport zijn opgenomen. Hierbij kan worden onder andere worden gedacht aan onderdelen/opties zoals Bluetooth, cd wisselaar, tv schermen, koptelefoons, nachtvisie en andere veiligheidssystemen. Uitlezen van de auto betreft enkel een momentopname. Indien een storing op het moment van keuring niet aanwezig is, kan door Carhost niet gegarandeerd worden dat een storing in de toekomst wel voorkomt.

– Motor

Tijdens de proefrit wordt de motor beoordeeld op prestatie en aanwijzingen welke op overmatige slijtage kunnen duiden, zoals abnormale geluiden. Een schoongespoten motor(ruimte) is niet te beoordelen op lekkage welke op (korte) termijn kan plaatsvinden. Afhankelijk van de mogelijkheden en type voertuig, wordt de voertuigelektronica uitgelezen. Het koelsysteem wordt slechts visueel gecontroleerd op lekkage(s). Koelsysteemdelen welke zich in het interieur bevinden zoals kachelradiateur e.d. worden – voor zover mogelijk – visueel gecontroleerd. Olieverbruik is niet te controleren tijdens de keuring.

– Remmen

Remmen worden zowel visueel als tijdens de proefrit beoordeeld. Dit betreft enkel zichtbare delen van het remsysteem, alsmede de conditie van de remleidingen en remslangen. In geval van trommelremmen wordt uitsluitend via het eventueel aanwezige inspectiegat geïnspecteerd. Carhost beoordeelt de staat van de remschijven en remblokken slechts visueel en duidt deze in het rapport aan met criteria zoals: “goed, voldoende, matig of slecht “. Eventuele elektronische veiligheidsmarges van bepaalde fabrikanten kunnen afwijken van de criteria in het keuringsrapport.

– Exterieur

Lakdiktecontrole kan enkel plaatsvinden op metalen delen. Op kunststof delen kan deze test niet worden uitgevoerd. Indien er verhoogde waardes worden gemeten, wordt slechts een visie gegeven over de kwaliteit van herstel en of de lakwaardes duidt op ernstigere geleden schade. Onderdelen worden niet gedemonteerd. Controle op krasjes en deukjes is niet mogelijk indien het voertuig nat of vies is. Enkel visuele (overmatige) roestvorming is door Carhost te constateren. Dit betreft aldus geen onderzoek naar inwendige roestinwerking. Controle op water/vocht lekkage is enkel visueel te controleren. Carhost aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot lekkages welke na de keuring ontstaan.

– Proefrit

De proefrit betreft een rit van ca. 15 minuten in de directe omgeving van de keuringslocatie. Carhost is niet in staat het voertuig op alle snelheden te beoordelen. Carhost houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden welke plaatsvinden tijdens deze rit. Dit geldt ook voor problemen welke zich voordoen met een koude- of warme motor.

Artikel 5 – Keuringsrapport en adviezen

 1. Wanneer opdrachtgever de Occasionkeuring laat uitvoeren, kan Carhost indien daartoe opdracht is gegeven naast het schriftelijke adviesrapport, opdrachtgever tevens voorzien van een (mondeling) advies met betrekking de aanschaf van de Occasion. Carhost erkent geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van het door Carhost gegeven advies. Het advies heeft enkel betrekking op de aanschaf van een Occasion en is niet bindend en slechts adviserend van aard.
 2. Het keuringsrapport alsmede het door Carhost afgegeven advies betreffen uitdrukkelijk geen Algemene Periodieke Keuring (APK) en kunnen nimmer als vervanging van een APK worden gezien.
 3. Na afloop van de Occasionkeuring beslist opdrachtgever te allen tijde zelf over de daadwerkelijke aanschaf van de Occasion, welke geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever geschiedt.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling geschiedt in beginsel vooraf in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode op de website, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven offerte, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Opdrachtgever dient betaling ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Carhost. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Carhost een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever is overeengekomen, is Carhost gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Carhost op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Carhost gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Carhost de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@carhost.nl.
 2. Indien Carhost op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Carhost verkoopt geen persoonsgegevens en zal persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst of op grond van haar wettelijke plicht.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Carhost is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Carhost wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Carhost, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever of diens derden aan Carhost zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Carhost of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Carhost buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst zullen in dat geval door opdrachtgever worden betaald. Carhost is niet verplicht om opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 9 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Carhost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ten gevolge van de feitelijke uitvoering van de Occasionkeuring, alsmede voor enige onopgemerkte gebreken en/of een onjuist keuringsrapport of advies opgeleverd door Carhost.
 2. Indien het verrichten van diensten door Carhost leidt tot aansprakelijkheid van Carhost, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het door de verzekeraar van Carhost uit te keren bedrag per gebeurtenis per jaar.
 4. Carhost sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Carhost is niet  aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Carhost voor alle aanspraken van derden.
 6. Enige door Carhost uitgevoerde Dienst, op basis van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Carhost.
 7. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Carhost vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Carhost binnen twee maanden nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Carhost en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Carhost heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Carhost en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter

aanwijzen.

085 - 4000032